Beleidsplan

Het beleid van de Stichting Immanuel is gebaseerd op de doelstelling die beschreven staat in de statuten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 • Financieel bij te dragen aan noodlijdende organisaties en mensen, zowel op materieel als geestelijk gebied.
 • Adviserend en uitvoerend op te treden ten aanzien van de ondersteunde doelen.
 • Voorlichting te verstrekken over hulpverleningsprojecten van de stichting.

 • Bij de realisatie van de hulpverlening streeft de stichting ernaar zoveel mogelijk met christelijke kerken en organisaties samen te werken.
  Het beschikbare budget wordt besteed aan organisaties en personen die binnen de statutaire doelgroep vallen.
  De stichting hanteert de volgende criteria voor de uitgaven:
 • Het eigen vermogen van de betreffende organisatie of personen mag niet te hoog zijn.
 • De algemene kosten van de betreffende organisatie of personen moet lager zijn dan de CBF-norm.
 • De hulpverlening op locatie vindt plaats (indien mogelijk) met schriftelijke of mondelinge verspreiding van het evangelie van Jezus Christus.
 • Er dient een retour-rapportage of verslag van de besteding van gelden plaats te vinden.

 • Ten behoeve van de uitvoering van het beleid wil de stichting fondsen werven door bekendheid aan de stichting te geven en de mogelijkheid te creëren om giften te geven.